Λ?δι σ?ματο? με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο, ?μορφο, ?ντονο μα?ρισμα. Με ελαι?λαδο, ?λαιο ?ργκαν και βιταμ?νη Ε. Χαρ?ζει μεταξ?νια α?σθηση και φυσικ? μα?ρισμα. Δεν λαδ?νει. Απλ?νεται ε?κολα. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 120ml