Αντηλιακ? λ?δι με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο, ?μορφο, ?ντονο μα?ρισμα. Προσφ?ρει προστασ?α απ? την UVA / UVB ακτινοβολ?α. Με ελαι?λαδο, ?λαιο ?ργκαν και βιταμ?νη Ε. Χαρ?ζει βελο?δινη α?σθηση και φυσικ? μα?ρισμα που διαρκε?. Δε λαδ?νει. Απλ?νεται ε?κολα. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 120ml