Αντηλιακ? λ?δι με εκχ?λισμα καρ?του για ?μορφο και φυσικ? μα?ρισμα. Ο συνδυασμ?? των φ?λτρων του προστατε?ει απ? την UVA / UVB ακτινοβολ?α. Με ελαι?λαδο, ?λαιο ?ργκαν και βιταμ?νη Ε. Χαρ?ζει βελο?δινη α?σθηση απαλ?τητα?. Δε λαδ?νει. Απλ?νεται ε?κολα. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 120ml