Αντηλιακ? λ?δι με εκχ?λισμα καρ?του για ?μορφο και φυσικ? μα?ρισμα. Προστατε?ει απ? την UVA / UVB ακτινοβολ?α. Με ελαι?λαδο, ?λαιο ?ργκαν και βιταμ?νη Ε. Χαρ?ζει βελο?δινη α?σθηση απαλ?τητα?. Δε λαδ?νει. Απλ?νεται ε?κολα. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν.?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 160ml