Γαλ?κτωμα αντηλιακ?? προστασ?α?, κατ?λληλο για ?λη την οικογ?νεια. Με φ?λτρα UVA και UVB που παρ?χουν μεσα?α προστασ?α απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Προφυλ?σσει την επιδερμ?δα μικρ?ν και μεγ?λων απ? τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. Ε?κολη και γρ?γορη χρ?ση. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν.?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 220ml