Γαλ?κτωμα αντηλιακ?? προστασ?α? ιδανικ? για ?λη την οικογ?νεια. Με συνδυασμ? φ?λτρων ?στε να παρ?χει υψηλ? προστασ?α απ? την UVA και UVB ακτινοβολ?α. Προφυλ?σσει την επιδερμ?δα μικρ?ν και μεγ?λων απ? τα ηλιακ? εγκα?ματα και τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. Αδι?βροχη προστασ?α. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν.?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 220ml