Γαλ?κτωμα αντηλιακ?? προστασ?α? κατ?λληλο για την ευα?σθητη παιδικ? επιδερμ?δα. Με φ?λτρα που παρ?χουν υψηλ? προστασ?α απ? την UVA και UVB ακτινοβολ?α. Προστατε?ει την επιδερμ?δα των παιδι?ν απ? τα ηλιακ? εγκα?ματα και τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. Ε?κολη και γρ?γορη χρ?ση. Αδι?βροχη προστασ?α. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. ?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 220ml