Γαλ?κτωμα υψηλ?? αντηλιακ?? προστασ?α? κατ?λληλο για την ευα?σθητη παιδικ? επιδερμ?δα.Τα φ?λτρα UVA και UVB προστατε?ουν την επιδερμ?δα των παιδι?ν απ? τα ηλιακ? εγκα?ματα και τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. Ε?κολη και γρ?γορη χρ?ση. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Ανανε?νετε συχν?, ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 220ml