?ροι χρ?ση?

Καλ?? ?λθατε στην ιστοσελ?δα τη? Madis Α.Ε. Οι πληροφορ?ε? που παρ?χονται σε αυτ?ν την ιστοσελ?δα ε?ναι για γενικο?? πληροφοριακο?? και εκπαιδευτικο?? λ?γου?. Διαβ?στε προσεκτικ? αυτο?? του? ?ρου? χρ?ση? πριν προσπελ?σετε ? χρησιμοποι?σετε αυτ? την ιστοσελ?δα. Χρησιμοποι?ντα? την ιστοσελ?δα παραδ?χεστε ?τι διαβ?σατε, καταλ?βατε και συμφωνε?τε με του? ?ρου? χρ?ση?. Αν δεν συμφωνε?τε μην προσπελ?σετε ? μην χρησιμοποι?σετε την ιστοσελ?δα.

 • Χρ?ση τη? ιστοσελ?δα?.
Οι πληροφορ?ε? που παρ?χονται σε αυτ?ν την ιστοσελ?δα ε?ναι για γενικο?? πληροφοριακο?? και εκπαιδευτικο?? λ?γου?. Κ?ποια τμ?ματα αυτ?? τη? ιστοσελ?δα? προορ?ζονται για συγκεκριμ?νο κοιν? συμπεριλαμβανομ?νων των πελατ?ν, του προσωπικο?, τη? υγειονομικ?? κοιν?τητα? καθ?? και του γενικο? καλο?. Η πρ?σβαση και η χρ?ση των πληροφορι?ν τη? ιστοσελ?δα? υπ?κεινται σε αυτο?? του? ?ρου? χρ?ση?. Με την πρ?σβαση και τη χρ?ση στην ιστοσελ?δα? μα? αποδ?χεστε, χωρ?? περιορισμο?? και χωρ?? περαιτ?ρω επεξηγ?σει? αυτο?? του? ?ρου? χρ?ση?.
 • Περιεχ?μενο
Η Madis Α.Ε. θα προσπαθε? να διατηρε? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? τη? ακριβ?? και εν?μερο αλλ? δεν δ?νει εγγυ?σει? ? υποκ?νηση κ?θε ε?δου? για την ακρ?βεια, ενημερ?τητα και πληρ?τητ? του. Δ?χεστε ?τι με την πρ?σβαση και χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? και του περιεχομ?νου τη? επωμ?ζεστε κ?θε ευθ?νη. Η Madis Α.Ε. αποποιε?ται ?λε? τι? εγγυ?σει?, σαφε?? ? εννοο?μενε?, συμπεριλαμβανομ?νων και των εγγυ?σεων καταλληλ?τητα? εμπορευσ?μου για κ?ποιο συγκεκριμ?νο σκοπ?. Ο?τε η Madis Α.Ε. αλλ? και ο?τε και καμ?α ομ?δα προσ?πων υπε?θυνη για την δημιουργ?α, παραγωγ? και διανομ? τη? ιστοσελ?δα? αυτ?? θα ε?ναι υπ?λογοι για οποιεσδ?ποτε ζημι??, συμπεριλαμβανομ?νων χωρ?? περιορισμο??, ευθε??, συμπτωματικ??, παρεπ?μενε?, ?μμεσε? ? ποινικ?? φθορ?? που εγε?ρονται απ? την πρ?σβαση, χρ?ση ? αδυναμ?α να χρησιμοποι?σουν την ιστοσελ?δα καθ?? και λ?θη ? παραλε?ψει? αυτ??. Αυτ?? ο περιορισμ?? συμπεριλαμβ?νει και τι? ζημι?? που οφε?λονται σε ιο?? που μολ?νουν τον εξοπλισμ? του ηλεκτρονικο? σα? υπολογιστ?.
 • Αποζημι?σει?
Συμφωνε?τε να καλ?ψετε με αποζημ?ωση, να υπερασπ?σετε και να διατηρ?σετε αβλαβ? την Madis Α.Ε., του? συμβο?λου?, του? πρ?κτορε?, του? εργαζομ?νου?, του? προμηθευτ?? και του? τρ?του? συνεργ?τε? απ? κ?θε απ?λεια, δαπ?νη, ζημι? και κ?στο? συμπεριλαμβανομ?νων και των δικηγορικ?ν εξ?δων που θα προκ?ψουν απ? παραβ?αση απ? εσ?? αυτ?ν των ?ρων χρ?ση?.
 • Προσωπικ? δεδομ?να
Η Madis Α.Ε. σ?βεται τα προσωπικ? δεδομ?να των χρηστ?ν τη? ιστοσελ?δα? τη?. Παρακαλ? διαβ?στε την δ?λωση απορρ?του που εξηγε? τα δικαι?ματα και τι? ευθ?νε? των χρηστ?ν τι? ιστοσελ?δα? με σεβασμ? στο περιεχ?μεν? τη?.
 • Ιστοσελ?δε? τρ?των και σ?νδεσμοι

Αυτ? η ιστοσελ?δα μπορε? να περι?χει συνδ?σμου? ? αναφορ?? σε ?λλε? ιστοσελ?δε?, τρ?των προ? την Madis Α.Ε., στι? οπο?ε? η εταιρε?α δεν ?χει καν?να ?λεγχο. Αυτο? οι σ?νδεσμοι παρ?χονται αποκλειστικ? και μ?νο ω? εξυπηρ?τηση. Παρ?μοια, σε αυτ? την ιστοσελ?δα μπορε? να ?χετε πρ?σβαση απ? συνδ?σμου? τρ?των στου? οπο?ου? η Madis Α.Ε. δεν ?χει καν?να ?λεγχο. Η Madis Α.Ε. δεν δ?νει καμ?α εγγ?ηση ? υποκ?νηση κ?θε ε?δου? για την ακρ?βεια, ενημερ?τητα και πληρ?τητ? των πληροφορι?ν που περι?χονται σε αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? και δεν θα ?χει καμ?α υποχρ?ωση για οποιαδ?ποτε ζημι? ? τραυματισμ? προκ?ψει απ? τ?τοιου ε?δου? περιεχ?μενο ? πληροφορ?α. Η αναφορ? εν?? συνδ?σμου τρ?των απ? την Madis Α.Ε. δεν υποδηλ?νει την ?γκριση ? την υπ?δειξ? τη?.

 • Ιατρικ?? πληροφορ?ε?

Αυτ? η ιστοσελ?δα μπορε? να περι?χει γενικ?? πληροφορ?ε? σχετικ?? με δι?φορε? ιατρικ?? περιπτ?σει? και την θεραπε?α του?. Αυτ?? οι πληροφορ?ε? παρ?χονται μ?νο για ενημερωτικο?? σκοπο?? και δεν αντικαθιστο?ν τι? συμβουλ?? ιατρ?ν ? ?λλων εξειδικευμ?νων επαγγελματι?ν σε θ?ματα υγε?α?. Θα πρ?πει π?ντοτε να συμβουλε?εστε γιατρ? ? κ?ποιον επαγγελματ?α σε θ?ματα υγε?α?.

 • Μη εμπιστευτικ?? πληροφορ?ε?

Υποκε?μενα σε κ?θε εφαρμ?σιμου? ?ρου? χρ?ση? που ?χουν παρατεθε? στην δ?λωση απορρ?του, επικοινων?ε? και κ?θε υλικ? που στ?λνεται στην Madis Α.Ε. μ?σω διαδικτ?ου, μ?σω e-mail ? διαφορετικ?, ?πω? ερωτ?σει?, σχ?λια, προτ?σει?, ε?ναι και θα θεωρηθο?ν μη εμπιστευτικ?? πληροφορ?ε? και η Madis Α.Ε. θα ε?ναι ελε?θερη να χρησιμοποι?σει κ?θε ιδ?ε?, ?ννοιε?, τεχνογνωσ?α ? τεχνικ?, που περι?χονται σε τ?τοιου ε?δου? επικοινων?ε?, για κ?θε σκοπ? συμπεριλαμβανομ?νων και των αναπτ?ξεων, παραγωγ?ν και του marketing προ??ντων, με σεβασμ? σε αυτ?? τι? πληροφορ?ε?.

 • Εμπορικ? σ?ματα

?λα τα ον?ματα προ??ντων, ε?τε εμφαν?ζονται με μεγ?λα γρ?μματα ε?τε με σ?μβολο εμπορικο? σ?ματο? ? λογ?τυπο ε?ναι εμπορικ? σ?ματα τη? Madis Α.Ε. εκτ?? αν αναφερθε? διαφορετικ?. Η χρ?ση ? η κατ?χρηση αυτ?ν των εμπορικ?ν σημ?των ? οποιουδ?ποτε ?λλου υλικο?, εκτ?? αν αναφερθε? διαφορετικ?, ε?ναι κατηγορηματικ? απαγορευμ?νη και μπορε? να ε?ναι παραβ?αση των ν?μων περ? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, εμπορικ?ν σημ?των, των ν?μων περ? δυσφ?μηση?, των ν?μων περ? απορρ?του και δημοσι?τητα?.

 • Πνευματικ? ιδιοκτησ?α

?λο το περιεχ?μενο αυτ?? τη? ιστοσελ?δα? υπ?κειται σε προστασ?α πνευματικ?ν δικαιωμ?των. Πνευματικ? ιδιοκτησ?α (Copyright ?) 2006 Madis S.A. ?λα τα δικαι?ματα κατοχυρωμ?να (All rights reserved). Τα περιεχ?μενα αυτ?? τη? ιστοσελ?δα? δεν ε?ναι επιτρεπτ? να αντιγραφο?ν για ?λλου? λ?γου? παρ? μ?νο για μη εμπορικο?? σκοπο??, προσωπικ?? αναφορ??, με ?λε? τι? πνευματικ?? ιδιοκτησ?ε? και ιδιωτικ?? σημει?σει? διατηρημ?νε? στο ?πακρο και εν συνεχε?α δεν επιτρ?πεται να αντιγραφο?ν, να αναπαραχθο?ν ? με οποιοδ?ποτε τρ?πο να διανεμηθο?ν. Εκτ?? απ? τα παραπ?νω ρητ?? αναφερθ?ντα δεν επιτρ?πεται με οποιοδ?ποτε τρ?πο να αντιγρ?ψετε, να παραθ?σετε, να κατεβ?σετε, να διαν?μετε, να τροποποι?σετε, να αναπαρ?γετε, να επανεκδ?σετε και να αναμεταδ?σετε οποιαδ?ποτε πληροφορ?α, κε?μενο ? ?γγραφο, που περι?χεται σε αυτ? την ιστοσελ?δα ? σε οποιοδ?ποτε τμ?μα αυτο? και σε οποιοδ?ποτε ηλεκτρονικ? μ?σο, σε εκτ?πωση ? να δημιουργ?σετε κ?ποια παρ?γωγη δουλει? βασισμ?νη σε εικ?νε?, κε?μενα ? ?γγραφα τη? ιστοσελ?δα? χωρ?? την ρητ? ?γγραφη συγκατ?θεση τη? Madis Α.Ε. Καν?να περιεχ?μενο αυτο? του κειμ?νου δεν θα πρ?πει να ερμηνευτε? ω? υπαινιγμ?? εξουσιοδ?τηση? και ανασκευ?? ? διαφορετικ? οποιαδ?ποτε ?δεια ? δικα?ωμα υπ? τι? πνευματικ?? ιδιοκτησ?ε? ? τι? ευρεσιτεχν?ε? τη? Madis Α.Ε. ,? τρ?του συνεργ?τη τη?.

 • ?κυρο ?που απαγορε?εται

Αυτ? η ιστοσελ?δα και τα περιεχ?μεν? τη? ?χουν σκοπ? να ε?ναι σ?μφωνα με του? ν?μου? και του? κανονισμο?? τι? Ε.Ε. Παρ?λο που οι πληροφορ?ε? αυτ?? τη? ιστοσελ?δα?, που σχετ?ζονται με την χρ?ση των προ??ντων τη? Madis Α.Ε, ε?ναι προσβ?σιμε? και σε χρ?στε? εκτ?? Ε.Ε., προορ?ζονται μ?νο για του? κατο?κου? τη? Ε.Ε.. Σε ?λλε? χ?ρε? μπορε? να υπ?ρχουν ν?μοι, ρυθμιστικ?? προ?ποθ?σει? και ιατρικ?? πρακτικ?? που διαφ?ρουν απ? αυτ?? τη? Ε.Ε. Οποιαδ?ποτε προσφορ? για προ??ν ? υπηρεσ?α που γ?νεται σε αυτ? την ιστοσελ?δα ε?ναι ?κυρη ?που απαγορε?εται.

 • Ισχ?οντε? ν?μοι

Αυτ? η σ?μβαση ?ρων χρ?ση? και η χρ?ση σα? τη? ιστοσελ?δα? θα πρ?πει να δι?πονται απ? του? ν?μου? τη? Ε.Ε. ανεξ?ρτητα απ? τι? αντιθ?σει? των αρχ?ν του δικα?ου και των ν?μων. Οποιαδ?ποτε ν?μιμη δρ?ση ? ?σκηση αγωγ?? ? δ?ωξη? θα γ?νει αποκλειστικ? σε αρμ?διο κρατικ? ? νομαρχιακ? δικαστ?ριο που εδρε?ει στο Ηρ?κλειο τη? Κρ?τη? στην Ελλ?δα.

 • Ποικ?λα

Αν οποιοσδ?ποτε ?ρο? αυτ?? τη? σ?μβαση? διαπιστωθε? παρ?νομο?, ?κυρο? ? ανεφ?ρμοστο? τ?τε αυτ?? ο ?ρο? θα ε?ναι αυστηρ? ατομικ?? χωρ?? να επηρε?ζει την δυνατ?τητα επιβολ?? των ?λλων ?ρων. Η Madis Α.Ε. διατηρε? το δικα?ωμα να τροποποι?σει ? να διαγρ?ψει υλικ? απ? αυτ? την ιστοσελ?δα κατ? την κρ?ση τη?.

 • ?δρα

Τα κεντρικ? γραφε?α τη? Madis Α.Ε. βρ?σκονται στην οδ? Αγ. Αλεξ?νδρου, στον Μ?σα Καρτερ? Ηρακλε?ου Κρ?τη?, Τ.Κ. 71601